Legal documents

  • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009 Download
  • HIỆP ĐỊNH TPP CHƯƠNG VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ-QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Download
  • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009 Download